ദെഹുമിദിഫിഎര്സ്

 • എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദെഹുമിദിഫിഎര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

  എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദെഹുമിദിഫിഎര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ആധുനിക സാങ്കേതിക വികസനം മുന്നോട്ട് സൊസൈറ്റി പുരോഗതി തന്മൂലം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി അവബോധം ഉയർത്തുന്നതും. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത ദെഹുമിദിഫിഎര് അമിത ഈർപ്പം നീക്കം ഒരേ സമയം തീരാത്ത കുറവ് ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നർത്ഥം. അത്തരം എല്ലാ അസ്വീകാര്യമായ ചെലവിൽ ഹാജരാക്കണം അധിക ഈർപ്പം പരത്തിയ മെറ്റീരിയൽ പരിപാലനത്തിലും ഘടകം ചീത്തയാകുന്നത് കെട്ടിട. അധിക ഈർപ്പം സാധാരണയായി തൊഴിലിടങ്ങളും ജീവനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പാപവുമുണ്ടാവുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ പി നോക്കുന്നില്ല ...കൂടുതൽ വായിക്കുക »

 • ദെഹുമിദിഫിഎര്സ് ഓഫ് വാങ്ങൽ

  ദെഹുമിദിഫിഎര്സ് ഓഫ് വാങ്ങൽ ഈർപ്പം ഉപകാരമോ ഈർപ്പരഹിതമായിരിക്കണം നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു ദെഹുമിദിഫിഎര് ശേഷമേ, ഉൽപ്പന്ന ശേഷി സ്പേസ് സ്ക്വയർ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറമെ, ദെഹുമിദിഫിഎര്സ് ഭാഗങ്ങൾ പുറമേ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസാന ചോയ്സ് ബാധിക്കുന്നു. 1. റിസർവോയർ ഇത് സാധാരണയായി വെള്ളം ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉള്ളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളം ട്രേയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അത് യൂണിറ്റിൽ ചൊഇല്സ് പൊക്കുകയും ആണ് അധിക ഈർപ്പം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെള്ളം വാർന്നുപോയതിനു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കയോ ചെയ്യേണ്ടി, അത് ടാങ്ക് വെള്ളം മുഴുവന് കേസിൽ, മെഷീൻ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക »

 • How to Choose a Restoration dehumidifier

  How to Choose a Restoration dehumidifier? Help you choose the best Restoration and commercial dehumidifier for your job.     ◎ Choosing the Right type Dehumidifier     ◎ Conventional (Relative LGR) Dehumidifier VS LGR and SLGR dehumidifier          ►Application of SLGR Dehumidifier?     ◎ Charts show series features for an easy choice     ◎ The Identification of AHAM and Saturation     ◎ Very Import things you need to know before        ordering     ◎ Still Have Questions? ◎ Choosing the Right Type Dehumidifier As an essential part, ...കൂടുതൽ വായിക്കുക »

 • How to Choose a Crawlspace / Basement dehumidifier

    How to Choose a Crawlspace / Basement dehumidifier? ◎ Choosing the Right Capacity Dehumidifier. ◎ Consider Room Conditions. ◎ Drain by Condensate Pump or just Gravity? ◎ Very Import tings you need to know before ordering. ◎ Still Have Questions? ◎ Choosing the Right Capacity Dehumidifier ► Crawlspace and Basement Series Dehumidifiers When you are choosing a dehumidifier, the first thing you need to figure out is what’s the size of the place you need to dehumidify and what’s the right capacity you need to choose. Alorair C...കൂടുതൽ വായിക്കുക »

WhatsApp Online Chat !